TÌM KIẾM
Lớp học kế toán ở Hà Nội
VIDEO
lltxB9FqDJQ video2431
Lớp kế toán thực hành thực tế
XỬ LÝ CHI PHÍ CHI PHÍ TRONG TRƯỜNG HỢP TẶNG QUÀ CHO KHÁCH HÀNG
Cập nhật: 26/03/2019
Lượt xem: 76318

XỬ LÝ CHI PHÍ QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG

Xử lý hạch toán chi phí quà tặng khách hàng

Quy định về chi phí hàng biếu tặng, xử lý chi phí quà tặng cho khách hàng như thế nào? Cách hạch toán chi phí quà tặng khách hàng ra sao? Hàng năm khoản chi phí: Hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng, đối tác, công nhân viên...chiếm 1 tỷ lệ không hề nhỏ trong Doanh nghiệp. Bài viết này Kế Toán Hà Nội chia sẻ với bạn cách xử lý và hạch toán hàng cho, biếu ,tặng công nhân viên, khách hàng, đối tác...như sau:

>> Lớp học Kế Toán thuế - Cập nhật thông tin mới nhất

Xem thêm:
 

1. Khi xuất hàng cho biếu tặng có phải lập hóa đơn?

Theo TT 26 của Bộ Tài Chính quy định chi phí hàng biếu tặng, quà tặng cho khách hàng, đối tác, nhân viên công ty như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
 
“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”
( Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

 
Như vậy: Hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng thì vẫn phải lập hóa đơn
(Dù là hàng cho, biếu, tặng khách hàng, công nhân viên … cũng đều phải xuất hóa đơn)


🔎 Cùng xem thêm về Dịch vụ kế toán trọn gói nhằm giúp giảm thiểu tối đa rủi ro tài chính khi quyết toán thuế, lên BCTC cho doanh nghiệp.
 
Xử lý chi phí quà tặng cho khách hàng
 

Các vấn đề không thể bỏ qua khi xử lý chi phí hàng biếu tặng

 A. Xử lý chi phí quà tặng nếu cho biếu tặng khách hàng, đối tác:

+)  Quy định chi phí chi cho quà biếu tặng NĂM 2014:

Theo điểm 2.21 khoản 2 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC: Quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
“2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

-> Tức là: Khoản chi phí cho biếu tặng khách hàng sẽ bị khống chế không được vượt quá 15% tổng chi phí được trừ.
 
+) 
 Quy định chi phí chi cho quà biếu tặng TỪ NĂM 2015 (Từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015):

- Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13:
"4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9."

- Mới nhất theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà biếu, tặng, cho khách hàng.

-> Tức là: từ năm 2015 trở đi chi phí cho biếu tặng sẽ không bị khống chế nữa, mà sẽ được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

 

B. Xử lý chi phí quà tặng nếu cho biếu tặng nhân viên:

Theo Công văn 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh:
 
"Trường hợp Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng (trước đây Công ty tặng quà cho nhân viên nhưng chưa lập hóa đơn thì nay được lập hóa đơn bổ sung theo quy định). Chi phí mua quà tặng cho nhân viên thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN (hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt)."
 

2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng:

Quy định về giá tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu, quà tặng như sau:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này."
(Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC)
 

3. Hướng dẫn cách hạch toán chi phí hàng cho biếu tặn​g:

a. Hạch toán chi phí quà tặng của Bên cho:
- Khi mua hàng về để cho biếu tặng, các bạn hạch toán như mua hàng bình thường:

Nợ TK 156.
Nợ TK 1331
          Có 111, 112...

Theo điều 14 Thông tư 219:
"5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ."

- Khi xuất hàng cho biếu tặng:

a. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

Nợ TK 641, 6421 - Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
         Có các TK 152, 153, 155, 156.
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

 
Hạch toán chi phí quà tặng cho khách hàng
 
b. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
         Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
         Có các TK 152, 153, 155, 156.

(Theo điểm i khoản 3 điều 91 (Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng) Thông tư 200/2014/TT-BTC.

b. 
Hạch toán chi phí quà tặng của Bên nhận:

Nợ TK 156, 242, 642 ... (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.
          Có TK 711

 
Tại sao B​ÊN NHẬN không được khấu trừ thuế GTGT của hàng được nhận biếu tặng?
Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào có quy định về hàng cho, biếu, tặng như sau:

"1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài."

 
KẾT LUẬN:
- Vì bên nhận hàng cho biếu tặng không phải thanh toán (không có chứng từ thanh toán) nên không được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn hàng biếu tặng.
 
Chi tiết các bạn có thể xem tại Công văn 633/TCT-CS ngày 13/02/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế thành phố Hải Phòng:
 
Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 2015/CT-THNVDT ngày 27/10/2014. Riêng trường hợp doanh nghiệp nhận hàng hoá cho, biếu, tặng của doanh nghiệp trong nước: do không phải thanh toán tiền thuế GTGT nên doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Lưu ý:
- Những hóa đơn đầu vào dùng để cho, biếu, tặng các bạn hạch toán và kê khai thuế như khi mua hàng hóa bình thường.

Trên đây là toàn bộ giải đáp của Kế Toán Hà Nội về Xử lý chi phí quà tặng cho khách hàng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn xử lý các nghiệp vụ chính xác. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

 
 
Uu dai khoa ke toan ha noi ke toan tong hop.jpg
 

Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com 

Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246


▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Quý khách vừa tham khảo cách xử lý chi phí quà tặng cho khách hàng, đối tác, công nhân viên trong công ty. Quý khách cần tham khảo thông tin Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính

 
Tham gia nhận bản tin từ chúng tôi
Số người online: 8
Tổng truy cập: 13687605
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI
Khu vực Miền Bắc: Số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, HN
Khu vực Miền Nam: Số 31 Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Khóa học kế toán: 0243.566.8036 – 0912916322 (zalo)
Email: ketoanhanoi1@gmail.com
Website: www.ketoanhanoi.vn
Dịch vụ làm bảng tính lương
Thăm dò ý kiến
Đánh giá khách quan của bạn về chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!